Gebruiksvoorwaarden Zupr (versie geldend vanaf 20 april 2020)

Download als PDF

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de besloten vennootschap Zupr B.V. (hierna ‘Zupr’), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69026939, die van toepassing zijn op elk gebruik van de producten en diensten van Zupr.

 1. Dienstverlening

  1. Zupr biedt via een online platform diensten aan waarbij de locatie, wensen en zoekopdrachten van gebruikers enerzijds en het aanbod en locatie van haar partners (zoals retailers, horeca-exploitanten, winkeliers enz.) anderzijds op elkaar worden afgestemd. De gebruiker is een klant of bezoeker aan wie een betere ervaring met (onder andere, maar niet uitsluitend, de vindbaarheid van) de diensten en producten van partners van Zupr kan worden gegeven, doordat gebruiker gebruik maakt van de diensten.
  2. Zupr reguleert de inhoud van de door derden via het platform aangeboden diensten en acties, de gedeelde bestanden en de communicatie tussen gebruikers (waaronder partners van Zupr) onderling of tussen gebruikers en de dienst van Zupr niet inhoudelijk. Zupr kan dan ook geen garanties geven inzake de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst.
  3. Het staat de gebruiker vrij om de dienstverlening van Zupr tegen het einde van elke lidmaatschapsperiode op te zeggen. Bij gratis diensten kan per direct worden opgezegd. Bij betaalde diensten kan worden opgezegd tegen de opzegtermijn van één maand.
  4. Vanwege de vele technische factoren, grotendeels buiten de macht van Zupr, kan Zupr niet garanderen dat haar diensten altijd, zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn.
  5. Zupr is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst of gearchiveerde bestanden toegankelijk te houden.
 2. Gebruik maken van Zupr

  1. Gebruik maken van Zupr kan op twee manieren. Allereerst door het klikken op een link, widget of banner in een internetbrowser die de diensten van Zupr aanroept. Ten tweede via het aanmaken van een gebruiksaccount via de Zupr-app, waarbij je een profiel aanmaakt van jezelf, zoals wordt omschreven in het registratieproces.
  2. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het gebruik maken van Zupr. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je achttien (18) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account bij Zupr.
  3. Bij het aanmaken van een eventueel gebruiksaccount garandeer je Zupr dat de informatie betreffende je persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, die je aan Zupr verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Je mag geen accounts aanmaken op een fictieve naam of op naam van een ander, tenzij die andere persoon je daarvoor opdracht en toestemming heeft gegeven. Je stemt ermee in dat Zupr je gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van je account en het leveren van haar diensten.
  4. Je eventuele gebruiksaccount is persoonlijk en je zult anderen geen toegang verlenen tot de diensten van Zupr door middel van jouw account. Indien derden jouw account hebben gebruikt, dien je Zupr daar meteen van op de hoogte te stellen. Tot die tijd ben je zelf aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik door derden, zelfs als dit zonder jouw wetenschap of toestemming gebeurt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je inloggegevens waaronder het wachtwoord van je account voor anderen.
 3. Regels voor gebruik

  1. Je staat er jegens Zupr voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van haar diensten en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Zupr voor in dat je altijd de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden en wetten en regelgeving zult nakomen en dat je de rechten van derden zult respecteren.
  2. Je vergewist je ervan dat de eventueel door jou toegevoegde gegevens en bestanden rechtmatig en passend zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en het recht op privacy van anderen.
  3. Zupr behoudt zich het recht voor (delen van) de gegevens en bestanden uit haar dienstverlening en website te weigeren en/of te verwijderen indien zij deze onrechtmatig, inbreukmakend of onpassend acht of de risico’s daarop groot acht al dan niet na klachten van derden. Je vrijwaart Zupr voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door jou of via jouw account toegevoegde gegevens en bestanden.
  4. Met het toevoegen van uitlatingen, recensies, gegevens en bestanden aan de dienstverlening en de website van Zupr ben je respectvol toe naar anderen en onthoud je je bovendien van het verspreiden of gebruiken van materiaal dat programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, ontoegankelijk of onbruikbaar maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Zupr te omzeilen.
  5. Door eventuele bestanden, gegevens en/of materialen te delen via de diensten van Zupr sta je er jegens Zupr voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien daarvan en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart Zupr en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Kosten die Zupr maakt of de schade die Zupr hierdoor lijdt zullen door jou worden vergoed.
 4. Intellectuele eigendomsrechten van Zupr

  1. Zupr levert voornamelijk, maar niet uitsluitend, de online infrastructuur die het mogelijk maakt consumenten te tonen waar producten of diensten van producenten en distributeurs op fysieke locaties bij lokale retailers of verkopers verkrijgbaar zijn. Deze diensten van Zupr worden, al dan niet tezamen met leveringen van hardware en advies, voornamelijk als Software-as-a-Service (SaaS) beschikbaar gesteld. Deze diensten van Zupr kunnen gekoppeld worden met boekhoud- of voorraadsystemen van derden en/of met online advertentieplatforms van derden, die buiten de controle van Zupr staan. Ook worden er voor deze diensten netwerkverbindingen, waaronder ook het Internet, gebruikt. Dergelijke factoren staan niet onder de controle van Zupr. Daarom is Zupr niet aansprakelijk voor het niet tot stand komen van benodigde verbindingen of verwerkingen of het anderszins correct functioneren van haar diensten, wanneer dit te wijten is aan factoren buiten haar controle. Uiteraard spant Zupr zich in voor optimale beschikbaarheid en correcte werking van haar eigen diensten en/of haar onderliggende programmatuur en infrastructuur.
  2. Afnemer is zelf verantwoordelijkheid voor het maken van regelmatige back-ups en een adequate informatiebeveiliging van zijn gegevens. Zupr is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor daaruit voortvloeiende schade of gederfde winsten. Zupr spant zich in de gegevens bij het gebruik van de diensten zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beschermd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden. Zupr is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die Afnemer aan het platform van Zupr toevoegt.
  3. Hoewel Zupr haar hardware op de situatie van Afnemer ingeregeld levert, zorgt Afnemer voor het functioneren en inregelen van zijn overige hard- en software, configuratie, randapparatuur, gekoppelde (kas- of boekhoud)systemen, benodigde licenties en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de diensten en/of programmatuur van Zupr. Afnemer draagt het risico van selectie van de door Zupr te leveren zaken, goederen en/of diensten, behalve wanneer Zupr deze dwingend voorschrijft. Verder neemt Afnemer steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen van waaraan de prestatie van Zupr dient te voldoen, juist en volledig en tijdig zijn.
  4. Afnemer staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Zupr van apparatuur, programmatuur, voor het platform bestemd materiaal, databestanden, met het doel van koppeling, gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Afnemer vrijwaart Zupr tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
  5. Zupr is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Afnemer is overeengekomen.
  6. Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan Zupr of haar klanten bij het gebruik van de diensten en/of programmatuur van Zupr. Afnemer dient zich te onthouden handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan de systemen van Zupr of haar klanten. Zupr heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Afnemer tot de diensten en/of programmatuur voor onbepaalde tijd op te schorten, te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik of van ander oneigenlijk gebruik, zonder dat dit leidt tot enige aanspraak op schadevergoeding door Zupr.
  7. Zupr kan haar diensten en/of programmatuur geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service zonder hierdoor schadeplichtig te worden. Zupr zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en zo veel mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
 5. Privacy

  1. Zupr beschermt jouw persoonsgegevens volgens het geldende recht in Nederland.
  2. Zupr zal gegevens van jouw voorkeuren, zoekopdrachten, locatie en demografische gegevens gebruiken om jou relevante partners en aanbiedingen van partners te tonen. De zoekopdrachten en de resultaten daarvan zullen bewaard en geraadpleegd worden om voor jou passende suggesties te kunnen geven. Zupr kan daarnaast gegevens van jouw gebruik (logins, activiteit, etc.) anoniem en statistisch verwerken om haar dienst te verbeteren, de diensten van haar partners te optimaliseren en om (markt)onderzoek te doen naar hoe mensen producten en diensten zoeken en afnemen. Verder kan Zupr gegevens van jouw gebruik, gekoppeld aan jouw persoonsgegevens, verstrekken aan diegene van wie jij diensten of producten afneemt ter afwikkeling van dergelijke overeenkomsten tussen jou en de betreffende partner. Zupr zal de gegevens niet langer dan nodig voor het hiervoor omschreven doel verwerken en in ieder geval na 24 maanden verwijderen.
  3. Jij geeft als gebruiker Zupr ondubbelzinnige toestemming om gegevens betreffende de locatie, unieke apparaatidentificatienummers en –gegevens van het apparaat dat je gebruikt voor de diensten van Zupr, gegevens die in het apparaat staan geregistreerd van jou als eigenaar van het apparaat, contacten en jouw demografische kenmerken, te gebruiken voor alle doelen uit artikel 5.2 en voor doorgifte aan haar partners binnen de Europese Unie, zodat zij eventueel zelf contact op kunnen nemen met jou als gebruiker en mogelijk geïnteresseerde in hun producten of diensten.
  4. Zupr zal ook medewerking verlenen aan verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak na te komen.
  5. Je bent bovendien ook zelf verantwoordelijk voor met welke andere gebruikers of partners van de diensten van Zupr jij jouw gegevens en persoonsgegevens deelt.
 6. Abonnement, prijzen en betaling

  1. In sommige gevallen zal het afnemen van een betaalde dienst van Zupr mogelijk zijn. Tenzij daar schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt, geldt dit artikel voor abonnementen op betaalde diensten. Een abonnement op een betaalde dienst van Zupr komt tot stand op het moment dat Zupr het op haar website vermelde bedrag voor het door of voor jou gekozen pakket heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de door de betaler gekozen termijn. Wanneer is gekozen voor betaling middels automatische incasso wordt het abonnement, na afloop van deze termijn, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij telkens een betalingstermijn geldt van voor één jaar vooruit. Een onbetaalde dienst van Zupr vangt aan op het moment dat gebruiker van de dienst gebruik maakt.
  2. Na stilzwijgende verlenging van een betaald abonnement volgens artikel 6.1 kun je (als betalende klant) het abonnement op elk moment opzeggen tegen het einde van de lopende betalingstermijn met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  3. Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door Zupr worden aangeboden, zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
  4. Je betaalt voor de diensten van Zupr de op de website van Zupr vermelde prijzen volgens op de website van Zupr aangegeven betalingswijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat. Bij voortzetting van een betaalde dienst voor bepaalde tijd zal Zupr de verschuldigde betalingen voor de volgende abonnementsperiode vooraf incasseren. Bij voortzetting van een betaalde dienst voor onbepaalde tijd zal Zupr de periodiek verschuldigde betalingen maandelijks vooraf incasseren.
  5. Het staat Zupr vrij om de prijzen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De prijzen op de op de website van Zupr staan zijn bindend. Zupr is niet gehouden aan prijzen die per abuis een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 7. Opschorten en staken dienstverlening

  1. Zupr zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Zupr worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Zupr zich in een schriftelijke overeenkomst heeft verplicht tot een voldoende bepaald omschreven resultaat.
  2. Zupr zal de diensten en/of programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking stellen. Afnemer aanvaardt de diensten en/of de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’, ‘where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.
  3. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Zupr zijn vrijblijvend, tenzij Zupr schriftelijk anders heeft aangegeven. Aan indicaties over levering(stermijnen) of (oplever)data of aan voorcalculaties of kostenbegrotingen kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.
  4. Afnemer zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen en verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Afnemer vrijwaart Zupr voor aanspraken hieromtrent, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten ten grondslag aan de aansprak aan de Zupr toerekenbaar zijn. Afnemer staat er echter niet voor in dat haar diensten en/of programmatuur tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving in het kader van het beschikbaar houden van de betreffende diensten en/of programmatuur.
  5. Indien Afnemer volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen tegenover de Zupr hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
  6. Indien Zupr op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Zupr. Zupr is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Zupr Afnemer op verzoek van Afnemer schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.
  7. Afnemer zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nooit aan een derde verkopen, overdragen of verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zupr.
 8. Content van en overeenkomsten met derden

  1. Het is mogelijk dat via de diensten van Zupr applicaties, inhoud en diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname of aanwezigheid daarvan impliceert niet dat Zupr deze applicaties, inhoud en diensten heeft goedgekeurd of dat Zupr deze inhoud heeft gecontroleerd. Zupr is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van de applicaties, inhoud en diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door afnemers van diensten van Zupr.
  2. De diensten van Zupr kunnen gebruiker in contact brengen met producten en diensten van derden (Zuprs partners). , waaronder winkeliers, betaaldiensten en bezorgdiensten. Als jij als gebruiker besluit om gebruik te maken van producten of diensten van derden, dan zijn alle door jou aangegane verplichtingen jegens de betreffende derden voor eigen rekening en risico. Zupr vertegenwoordigt haar partners op geen enkele wijze en eventuele klachten of complimenten dienen rechtstreeks aan de betreffende partner te worden gegeven.
 9. Aansprakelijkheid

  1. Zupr is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers en partners, waaronder begrepen het delen van en de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die via de diensten van Zupr beschikbaar worden gesteld en de eventueel te leveren producten of diensten van haar partners. Evenmin is Zupr aansprakelijk voor schade uit het niet op voorraad zijn van producten bij gebruikers en partners of uit het onjuist afhandelen van retouren of uit het niet daadwerkelijk aanschaffen van gereserveerde producten door gebruikers. Tot slot is Zupr niet aansprakelijk voor de eventueel schade uit de gebruikte betaal- en bezorgdiensten.
  2. Zupr is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overmacht of een toerekenbare tekortkoming van haar toeleveranciers of uit onrechtmatige daad van haar toeleveranciers, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
  3. Zupr is in ieder geval niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de diensten die Zupr verricht en/of jouw gebruik van de diensten, website of applicatie.
  4. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze gebruiksvoorwaarden gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Zupr of haar bedrijfsleiding.
 10. Overige bepalingen

  1. Op alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de diensten van Zupr is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van Zupr is uitsluitend bevoegd om hiervan kennis te nemen.
  2. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Zupr op elk gewenst moment worden gewijzigd. Op de website van Zupr is de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Indien je na een of meerdere wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden het gebruik van de diensten van Zupr voortzet, dan aanvaard je de aanpassingen onherroepelijk.
  3. De eventuele nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.